Wealth Management System Limited
     
Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus

 

Wealth Campus เปิดขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเติมเต็ม และต่อยอดความรู้เฉพาะด้านการเงิน และการลงทุน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคคลทั่วไปที่มีใจรัก การเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ “ การเรียนรู้ ” คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเสริมสร้างมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เราต้องยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวล้ำไปมาก กอปรกับศาสตร์ทางการเงินที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น การสั่งสมข้อมูลความรู้ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของศาสตร์แขนงนี้จึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

WMSL ถือได้ว่าเป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ และคร่ำหวอดในวงการธุรกิจด้านการบริหารเงิน บริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง มายาวนานนับสิบปี “ เรา ” จึงเป็นแหล่งข้อมูลความรู้อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ ที่สามารถเป็น “ ผู้ให้ ” ข้อมูลความรู้เฉพาะทางกับทุกคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม เราจึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตามแนวทางที่เราถนัด

 


จุดประสงค์ของโครงการ

•  เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริการความเสี่ยงให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
•  เป็นแหล่งรวบรวม / สืบค้นข้อมูลทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง
•  มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านการเงิน การลงทุน ตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้น

 

DOWNLOAD :

Credit Risk Models

Portfolio Management Chapter 1
Portfolio Management Chapter 2

Moving to Private Wealth Management Era
WMSL Risk Management Symposium

Build the Sustainable Sale by Building the Right Organization Chapter 1
Build the Sustainable Sale by Building the Right Organization Chapter 2

ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก

 

Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th